24 Martie :

  
1714: Constantin Brâncoveanu este mazilit | 1973: Pink Floyd lansează albumul Dark Side of the Moon | 1990: A luat ființă Serviciul Român de Informații (SRI)
 


 
Adresa de email

6 + 3 =


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forum Braila / Institutii Publice / ANAF

ANAF BRAILA: plata contribuţiilor sociale din activităţi independente

Precizări privind declararea şi plata contribuţiilor sociale din activităţi independente

 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila reaminteşte că, potrivit O.U.G.nr.125/2011, începând cu 1.iulie.2012, competenţa de administrare a contribuţiilor sociale obligatorii reglementate prin Codul Fiscal şi datorate de persoanele fizice revine A.N.A.F.

Prezentăm în acest articol principalele aspecte referitoare la aceasta modificare în administrarea veniturilor bugetelor contribuţiilor sociale.

Sub incidenţa acestui act normativ intră persoanele fizice care realizează venituri din:

-         activităţi economice şi profesii libere sub forma intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale şi persoană fizică autorizată.

-         drepturi de proprietate intelectuală la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă

-         activităţi independente în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit (drepturi de proprietate intelectuală; activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil, precum şi a contractelor de agent ; activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară ; venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Titlului IV „Impozitul pe venitul microintreprinderilor” din Codul Fiscal, care nu generează o persoană juridică).

-         asocierile fără personalitate juridică constituite între persoanele fizice rezidente cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate,

-         activităţi agricole (cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat; cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor; exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea).

-         activităţi agricole în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit (valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare).

 

Nu  datorează contribuţia de asigurări sociale:

-         pentru categoriile mai sus prezentate nu se datorează contribuţia de asigurări sociale de către persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii sau de către cele care beneficiază de una din categoriile de pensii acordate în sistemul public de pensii.

-         persoanele care realizează venituri din activităţile agricole, respectiv din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat; cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor; exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea).

-         persoana fizică pentru venitul obţinut dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Titlului IV indice 1 din Codul Fiscal, care nu generează o persoană juridică.

-         persoanele care obţin venituri din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare).

-         persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică.

 

Nu  se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate:

-         pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, dacă persoanele fizice respective realizează şi venituri din:

·        salarii/asimilate salariilor

·        indemnizaţii de şomaj

·        pensii mai mici de 740 lei

·        pentru veniturile menţionate mai sus, cu excepţia veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă şi a veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală

·        activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil, precum şi a contractelor de agent.

·        activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară 

·        asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Titlului IV din Codul Fiscal, care nu generează o persoană juridică

·        asocierile fără personalitate juridică, respectiv asocierile dintre persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în românia, cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică.

 

Declararea şi plata contribuţiilor sociale

Declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul a contribuţiilor sociale se realizează prin depunerea unei declaraţii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, precum şi a declaraţiei de venit estimat şi a declaraţiei privind venitul realizat pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

          Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv 741 lei, şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig, respectiv 10.581 lei. Contribuabilii al căror venit rămas după deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestui venit, respectiv valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub nivelul minim menţionat, nu datorează contribuţie de asigurări sociale.

           Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate este diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale, sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la cele 12 luni ale anului, şi nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia.

          Au obligaţia completării şi depunerii la organul fiscal competent  (organul fiscal în a cărui rază teritorială se află adresa unde îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul ăn care aceasta este diferită de domiciliu) a declaraţiei privind venitul asigurat, persoanele care se autorizează pentru activităţile respective după data de 01.07.2012.

Modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii se va posta pe site-ul A.N.A.F. la adresa www.anaf.ro.

Stabilirea obligaţiilor de plată privind contribuţiile sociale se realizează de către organul fiscal competent , prin decizia de impunere.

Pentru veniturile persoanelor fizice obţinute anterior datei de 01.07.2012, competenţa în administrarea contribuţiilor sociale datorate, precum şi în soluţionarea eventualelor contestaţii împotriva actelor administrative prin care s-a făcut stabilirea acestora, revine caselor de asigurări sociale.Ca urmare, persoanele fizice care au realizat venituri anterior datei de 01.07.2012 şi pentru care aveau obligaţia plăţii contribuţiilor sociale, dar nu le-au declarat, sunt obligate să completeze şi să depună declaraţia de asigurare la casele teritoriale de asigurări.

Contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi neachitate până la data de 01.07.2012, vor fi urmărite şi încasate de către A.N.A.F., care va prelua şi procedurile de executare silită aflate în derulare.

 

Plăţi anticipate cu titlu de contribuţii sociale

          Persoanele care au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii şi la cel de asigurări sociale de sănătate, sunt obligate să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de contribuţii sociale, cu excepţia celor care realizează venituri cu regim de reţinere la sursă.

          Pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate, plăţile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe baza declaraţiei de venit estimat/declaraţiei privind venitul realizat sau pe baza normelor de venit.

          Pentru contribuţia de asigurări sociale plăţile anticipate se stabilesc pe baza venitului declarat.

          Contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate de către persoanele fizice stabilite de către organul fiscal în decizia de impunere, se plătesc trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru.

          Stabilirea obligaţiilor anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează prin decizie de impunere anuală, pe baza căreia se regularizează sumele datorate cu titlu de plăşi anticipate.

          Persoanele care realizează venituri din activităţi agricole, respectiv venituri din :

-         cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat,

-         cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor,

-         exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea, datorează în cursul anului contribuţia de asigurări sociale de sănătate, sub forma plăţilor anticipate semestriale, respectiv până la 25.septembrie inclusiv şi 25 noiembrie inclusiv.

Persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, respectiv:

-         venituri din drepturi de proprietate intelectuală.

-         venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil, precum şi a contractelor de agent.

-         venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară.

-         venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Titlului IV  din Codul Fiscal, care nu generează o persoană juridică.

-         venituri din asocierile fără personalitate juridică dintre persoanele fizice rezidente şi persoane juridice române.

-         venituri din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, datorează contribuţii sociale individuale, reţinute la sursă de către plătitorii veniturilor respective.

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se datorează şi de către persoanele care realizează doar venituri din:

-         cedarea folosinţei bunurilor

-         investiţii

-         premii şi câştiguri din jocuri de noroc

-         operaţiunea de fiducie

-         alte surse

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care obţin veniturile menţionate anterior se stabileşte de către organul fiscal competent prin decizia de impunere anuală, pe baza informaţiilor din:

-         declaraţia privind venitul realizat, pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, transferuri de titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise, şi operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen.

-         declaraţia de impunere trimestrială, pentru veniturile din tranzacţii cu  titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise.

-         declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit.

-         evidenţa fiscală, pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, în cazul în care venitul net se stabileşte prin deducerea cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se calculează în anul următor celui de realizare a venitului, se comunică de organul fiscal prin decizia de impunere anuală, şi se achită în termen de cel mult 60 zile de la data comunicării deciziei.

 

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate privind persoanele care nu realizează venituri

     Persoanele care nu realizează venituri, pentru a dobândi calitatea de asigurat, au obligaţia plăţii contribuţiei individuale lunare de asigurări sociale de sănătate.

     Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă valoarea salariului minim brut pe ţară.

     Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care nu realizează venituri se efectuează lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţia.

 

Atenţie! Începând cu data de 01.07.2012, contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice potrivit prevederilor Codului Fiscal se achită la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza cărora se află adresa unde îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu.

Conturile bugetare unde se virează contribuţiile sociale datorate de către persoanele fizice se găsesc pe pagina de internet a A.N.A.F., la adresa www.anaf.ro.

Neîndeplinirea la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit prevederilor legale în vigoare.
Asteaptam comentariile si sugestiile dvs. pe Facebook dar si comentarii libere fara cont.

 

Din aceeasi categorie

 

Adauga un comentariu pe facebook

 

 

Comentarii (0)


 


 
 

LOCURI DE MUNCA

 
 

CV-uri Braila Galati

 
 

Stiri Braila de ultima ora

Fara condamnati la alegerile locale si parlamentare

Cetatenii condamnati definitiv la pedepse privative de libertate pentru infractiuni savarsite cu intentie sa nu mai poata fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera Deputatilor, in Senat si in functia de Presedinte al Romaniei [ descarca... ]

 

Seara Menestrelilor la Casa Goanga

Casa de Cultură a Municipiului Brăila vă invită, sâmbătă, 7 noiembrie 2015, de la ora 17:00, la „Seara Menestrelilor” - un recital de muzică şi poezie barocă şi renascentistă oferit de grupul Anonym Consort. [ descarca... ]

 
          

     

    Modele
    ForumBraila.ro: site care prezinta online stiri, informatii si evenimente din viata judetului Braila. Vei gasi adrese utile si date de contact ale firmelor, scolilor, liceelor, gradinitelor si institutiilor publice din Braila, stiri despre prognoza meteo pe urmatoarele zile in judetul nostru, poze, harti si prezentari detaliate despre obiectivele turistice, istorice sau personalitatile Brailei.