24 Martie :

  
1714: Constantin Brâncoveanu este mazilit | 1973: Pink Floyd lansează albumul Dark Side of the Moon | 1990: A luat ființă Serviciul Român de Informații (SRI)
 


 
Adresa de email

6 + 0 =


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forum Braila / Institutii Publice / Primaria

Regulament de organizare si functionare al Primariei Braila

Vrei sa stii cum este organizata si cum functioneaza primaria Braila? Iti prezentam regulamentul de organizare si functionare al primariei.

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Primarul, viceprimarii, secretarul municipiului şi aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului, care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi Dispoziţiile Primarului, soluţionând problemele curente a colectivităţii locale.
Art.2. Aparatul de specialitate al Primarului este structura organizatorică stabilită prin organigrama şi statul de funcţii, aprobate conform legii, care duce la îndeplinire sarcinile şi atribuţiile administraţiei publice locale reieşite din legi, ordonanţe, hotărâri ale guvernului, ordine ale conducătorilor administraţiei publice centrale, hotărâri ale Consiliului Local şi dispoziţii ale primarului.
Art.3. Primarul este şeful administraţiei publice locale şi răspunde de buna organizare şi funcţionare a acesteia, prin compartimentele de specialitate din aparatul de specialitate al primarului. În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, Primarul emite dispoziţii. Acestea devin executorii după ce au fost aduse la cunoştinţa publică sau a persoanelor interesate.
Primarul reprezintă municipiul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, precum şi în justiţie.
Primarul este ordonatorul principal de credite.
Art.4. Viceprimarii municipiului îndeplinesc atribuţiile care le sunt delegate de către primar, prin dispoziţie, şi coordonează direct activitatea structurilor funcţionale ale administraţiei locale, conform organigramei.
Art.5. Secretarul municipiului îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi hotărârile consiliului local;
b) participă la şedinţele consiliului local;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local si primar, precum şi între aceştia şi prefect;
d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;
e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor cu caracter public, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
f) asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactează hotărârile consiliului local;
g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar ;

De asemenea, coordonează activitatea Direcţiei Juridic Contencios (APL) şi a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor.
Art.6. Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite, serviciile de specialitate colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale organizate la nivel judeţean.
În vederea rezolvării operative şi oportune a sarcinilor ce le revin, compartimentele de specialitate ale Aparatului de specialitate al primarului, sprijină activitatea societăţilor comerciale, instituţiilor publice bugetare şi extrabugetare din subordinea Consiliului Local.
În problemele de specialitate, compartimentele funcţionale din componenţa Aparatului de specialitate al primarului întocmesc rapoarte de specialitate, proiecte de
hotărâri şi dispoziţii pe care le prezintă Primarului, viceprimarilor sau secretarului care le coordonează activitatea, în vederea avizării şi propunerii spre aprobare Consiliului Local sau Primarului, cu viza din punct de vedere legal a secretarului, respectiv a personalului cu atribuţii în domeniul juridic.
Compartimentele funcţionale răspund în faţa Primarului de aplicarea prevederilor Hotărârilor Consiliului Local şi a Dispoziţiilor Primarului. Documentele care sunt solicitate de consilieri în vederea informării, vor fi puse la dispoziţia acestora conform legii. Pentru alte organe sau persoane fizice interesate în consultarea unor documente, aceasta devine posibilă numai cu aprobarea prealabilă a Primarului, viceprimarilor sau secretarului în concordanţă cu prevederile Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public.
Art.7. Serviciile publice înfiinţate de Consiliul Local sunt subordonate Primarului care le coordonează direct sau prin viceprimari şi secretar potrivit competenţelor stabilite prin organigramă şi Regulamentul de organizare şi funcţionare.
Art.8. Actele care se eliberează de către aparatul de specialitate al primarului vor fi semnate, de regulă, de către Primar sau de viceprimari în limita delegării atribuţiilor stabilite de către Primar, secretar, precum şi de către şeful structurilor funcţionale în cadrul cărora au fost întocmite.
Art.9. Conducerea fiecărei direcţii este asigurată de un director executiv care este ajutat în realizarea sarcinilor de un director executiv adjunct, după caz, de şefii de servicii, birouri şi compartimente subordonate.
Art.10. Atribuţiile, competenţele şi răspunderile cu caracter general ce revin directorilor executivi:
Directorii executivi (directorii executivi adjuncţi), pe lângă activitatea profesională proprie, organizează activitatea şi urmăreşte realizarea sarcinilor de către funcţionarii din compartimentele direcţiei, în care sens, îndeplinesc următoarele atribuţii:
- primesc corespondenţa repartizată direcţiei de către conducerea instituţiei şi o distribuie compartimentelor de specialitate din cadrul direcţiei;
- urmăresc respectarea termenelor legale în soluţionarea corespondenţei;
- Informează ori de câte ori este nevoie conducerea instituţiei asupra activităţilor desfăşurate în cadrul direcţiei, precum şi despre problemele din activitatea instituţiilor şi agenţilor economici de interes local;
- participă la şedinţele Consiliului Local;
- asigură rezolvarea problemelor curente;
- asigură cunoaşterea şi studierea de către personalul din subordine a legislaţiei în vigoare, utilizarea deplină a timpului de lucru, creşterea aportului fiecărui angajat la rezolvarea cu competenţă şi de calitate a tuturor sarcinilor încredinţate conform fişei postului în raport cu pregătirea, experienţa şi funcţia ocupată;
- Asigură şi răspunde de rezolvarea în termen a cererilor, sesizărilor şi scrisorilor primite de la cetăţeni în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002;
- Asigură elaborarea proiectelor de hotărâri şi dispoziţii;
- Elaborează alături de serviciile sau birourile din subordine, rapoartele de specialitate în vederea adoptării proiectelor de hotărâri şi dispoziţii;
- Urmăresc îndeplinirea hotărârilor Consiliului Local şi a Dispoziţiilor Primarului date în competenţa de realizare a serviciilor direcţiei respective;
- Realizează colaborarea şi conlucrarea pentru soluţionarea unor probleme complexe cu toate direcţiile de specialitate, inclusiv a materialelor care se prezintă spre analiza comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
- Îndeplinesc orice alte sarcini dispuse de conducerea instituţiei;
- Acordă audienţe cetăţenilor pe domeniul specific de activitate al fiecărei direcţii;
- În limita competenţelor stabilite, reprezintă compartimentele pe care le conduc în relaţiile cu alte compartimente de specialitate din aparatul propriu sau cu agenţii economici, instituţiile publice şi persoanele fizice;
- Asigură evaluarea personalului direcţiei.
Art.11. Atribuţiile, competenţele şi răspunderile cu caracter general ce revin şefilor de compartimente (servicii şi birouri):
- Organizează activitatea, atât pe compartimente cât şi pe fiecare lucrător din subordine;
- Întocmesc programele de activitate ale compartimentelor şi le prezintă spre aprobare directorului executiv sau directorului executiv adjunct care coordonează activitatea, stabilesc măsurile necesare şi urmăresc îndeplinirea în bune condiţii a obiectivelor din aceste programe;
- Urmăresc şi răspund de elaborarea corespunzătoare a lucrărilor şi finalizarea în termenele legale a acţiunilor din programele de activitate sau dispuse de conducere;
- Asigură respectarea disciplinei în muncă de către personalul subordonat, luând măsurile ce se impun;
-Urmăresc şi verifică activitatea profesională a personalului din cadrul compartimentelor pe care le conduc, îi îndrumă şi sprijină în scopul sporirii operativităţii, capacităţii şi competenţei lor în îndeplinirea sarcinilor încredinţate;
-Asigură respectarea reglementărilor legale specifice domeniilor de activitate ale fiecărui compartiment, organizează şi urmăresc documentarea de specialitate a personalului din subordine;
-Repartizează pe salariaţii subordonaţi, sarcinile şi corespondenţa ce revine compartimentelor respective, dând îndrumările corespunzătoare pentru soluţionarea acestora;
- Verifică, semnează sau vizează după caz, potrivit competenţelor stabilite, lucrările şi corespondenţa efectuate de personalul din subordine;
- Veghează şi răspund, alături de personalul din subordine de respectarea normelor legale şi a celor hotărâte de Consiliul Local;
- Răspund de respectarea normelor de conduită şi deontologie de către personalul din subordine în raporturile cu contribuabilii;
- Întocmesc fişele posturilor şi cele de evaluare individuală ale subordonaţilor, până la nivelul competenţelor lor;
- Răspund de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire şi soluţionare a petiţiilor adresate compartimentului, în conformitate cu OG nr. 27/2002;
- Îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de lege sau dispuse de conducere în legătură cu domeniul lor de activitate.
În cazul şefilor de compartimente care nu fac parte din nici o direcţie, la sarcinile acestora se adaugă şi cele specifice Directorilor executivi. Directorii executivi, directorii executivi adjuncţi, şefii de servicii şi birouri răspund de întreaga activitate care le-a fost repartizată spre coordonare, în conformitate cu prezentul regulament; înlocuitorii de drept vor fi stabiliţi prin fişa postului sau prin dispoziţia Primarului. Ei răspund în ordine ierarhică faţă de Primar, viceprimari sau secretar, după caz, respectiv faţă de directori.
Art.12. Personalul din cadrul aparatului de specialitate îşi desfăşoară activitatea potrivit dispoziţiilor legale prevăzute pentru funcţionarii publici sau personalul contractual, după caz şi are următoarele responsabilităţi generale:
-răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;
-răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;
- răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin conform legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei, şi de raportare a modului de realizare;
-răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor şi informaţiilor stipulate în documentele întocmite;
-răspunde de exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului.
-semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care îşi are responsabilităţi şi atribuţii.
Pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, personalul aparatului propriu răspunde, după caz, disciplinar, material, civil, administrativ sau penal.


Asteaptam comentariile si sugestiile dvs. pe Facebook dar si comentarii libere fara cont.

 

Din aceeasi categorie

 

Adauga un comentariu pe facebook

 

 

Comentarii (0)


 


 
 

LOCURI DE MUNCA

 
 

CV-uri Braila Galati

 
 

Stiri Braila de ultima ora

Fara condamnati la alegerile locale si parlamentare

Cetatenii condamnati definitiv la pedepse privative de libertate pentru infractiuni savarsite cu intentie sa nu mai poata fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera Deputatilor, in Senat si in functia de Presedinte al Romaniei [ descarca... ]

 

Seara Menestrelilor la Casa Goanga

Casa de Cultură a Municipiului Brăila vă invită, sâmbătă, 7 noiembrie 2015, de la ora 17:00, la „Seara Menestrelilor” - un recital de muzică şi poezie barocă şi renascentistă oferit de grupul Anonym Consort. [ descarca... ]

 
          

     

    Modele
    ForumBraila.ro: site care prezinta online stiri, informatii si evenimente din viata judetului Braila. Vei gasi adrese utile si date de contact ale firmelor, scolilor, liceelor, gradinitelor si institutiilor publice din Braila, stiri despre prognoza meteo pe urmatoarele zile in judetul nostru, poze, harti si prezentari detaliate despre obiectivele turistice, istorice sau personalitatile Brailei.