24 Martie :

  
1714: Constantin Brâncoveanu este mazilit | 1973: Pink Floyd lansează albumul Dark Side of the Moon | 1990: A luat ființă Serviciul Român de Informații (SRI)
 


 
Adresa de email

3 + 0 =


 
 
 
 
 
 
 
 
 

TVA la incasare: noutati fiscale

Aplicarea prevederilor sistemului de T.V.A. la încasare este obligatoriu pentru:

-         persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A., care au sediul activităţii economice în România şi a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei.

-         persoane impozabile, care au sediul activităţii economice în România şi care se înregistrează în scopuri de T.V.A.în cursul anului calendaristic curent, de la data înregistrării în scopuri de T.V.A.

Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, precum şi a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării se consideră a fi în străinătate, conform art.132 şi 133, realizate în cursul unui an calendaristic.

Persoana impozabilă care în anul precedent nu a aplicat sistemul T.V.A. la încasare, dar a cărei cifră de afaceri pentru anul respectiv este inferioară plafonului de 2.250.000 lei aplică sistemul T.V.A. la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu a depăşit plafonul, cu excepţia situaţiei în care persoana impozabilă este înregistrată din oficiu în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul T.V.A. la încasare şi care aplică sistemul de la data înscrisă în decizia de înregistrare în registru.

Dacă în cursul anului calendaristic curent cifra de afaceri a persoanelor impozabile depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, sistemul T.V.A. la încasare se aplică până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit.

 

Important!

În cazul în care persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemul T.V.A. la încasare nu au încasat contravaloarea integrală sau parţială a livrării de bunuri ori a prestării de servicii în termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, calculate conform dispoziţiilor Codului de Procedură Civilă, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neîncasate intervine în cea de-a 90-a zi calendaristică, de la data emiterii facturii.În situaţia în care factura nu a fost emisă în termenul prevăzut de lege, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neîncasate intervine în cea de-a 90-a zi calendaristică de la termenul-limită prevăzut de lege pentru emiterea facturii, calculată conform dispoziţiilor Codului de Procedură Civilă,

Sistemul de T.V.A. la încasare nu se aplică de persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic.

Sistemul de T.V.A. la încasare se aplică numai pentru operaţiuni pentru care locul livrării, sau locul prestării, se consideră a fi în România.

 

Operaţiuni pentru care nu se aplică noul sistem de T.V.A.

Persoanele impozabile care au obligaţia sistemului T.V.A. la încasare nu aplică sistemul pentru următoarele operaţiuni care intră sub incidenţa regulilor generale privind exigibilitatea T.V.A. în cazul:

-         livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care beneficiarul este persoana obligată la plata taxei conform art.150 alin.(2) – (6), art.152 indice 3 alin.(10) sau art.160

-         livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii care sunt scutite de T.V.A.

-         operaţiunilor supuse regimurilor speciale prevăzute la art.152 indice 1 – 152 indice 3.

-         livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii a căror contravaloare este încasată, parţial sau total, cu numerar de către persoana impozabilă eligibilă pentru aplicarea sistemului T.V.A. la încasare de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice înregistrate în scopuri de T.V.A., persoane fizice autorizate, liber profesionişti şi asocieri fără personalitate juridică.

-         livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care beneficiarul este o persoană afiliată furnizorului/prestatorului potrivit art.7alin.(1) pct.21.


Reguli în cazul facturilor emise de persoanele impozabile înainte de intrarea sau ieşirea din sistemul T.V.A, la încasare


În cazul facturilor pentru contravaloarea totală a livrării de bunuri ori a prestării de servicii emise înainte de data intrării în sistemul de T.V.A. la încasare, indiferent dacă acestea sunt sau nu încasate, pentru care faptul generator de taxă intervine după intrarea în sistemul T.V.A. la încasare, nu se aplică plata T.V.A. la încasare. În cazul facturilor pentru contravaloarea parţială a livrării de bunuri ori a prestării de serviciiemise înainte de data intrării în sistemul de T.V.A. la încasare,  indiferent dacă acestea sunt sau nu încasate, pentru care faptul generator de taxă intervine după intrarea persoanei impozabile în sistem, se va aplica sistemul de T.V.A. la încasare, însă numai pentru diferenţele care vor fi facturate după data intrării în sistemul de T.V.A. la încasare al persoanei impozabile.

În situaţia facturilor pentru contravaloarea totală a livrării de bunuri ori a prestării de servicii emise înainte de data ieşirii din sistemul de T.V.A. la încasare, indiferent dacă acestea sunt sau nu încasate, pentru care faptul generator de taxă intervine după ieşirea din sistemul T.V.A. la încasare, se continuă aplicarea sistemului. În cazul facturilor pentru contravaloarea parţială a livrării de bunuri ori a prestării de serviciiemise înainte de data ieşirii din sistemul de T.V.A. la încasare,pentru care faptul generator de taxă intervine după data ieşirii persoanei impozabile din sistem, se va aplica plata T.V.A. la încasare numai pentru taxa aferentă contravalorii parţiale a livrărilor/prestărilor facturate înainte de ieşirea din sistem a persoanei impozabile.

 

Metoda de calcul a T.V.A.

Pentru determinarea taxei aferente încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii, care devine exigibilă la încasare, fiecare încasare totală sau parţială se consideră că include şi taxa aferentă, aplicându-se următorul mecanism de calcul pentru determinarea sumei taxei, respectiv 24 x 100/124, în cazul cotei standard, şi 9 x 100/109 ori 5 x 100/105, în cazul cotelor reduse.

 

Cursul valutar aplicabil

Dacă elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operaţiuni, alta decât importul de bunuri, se exprimă în valută, cursul de schimb care se aplică este ultimul curs de schimb comunicat de B.N.R. sau ultimul curs de schimb publicat de Banca Centrală Europeană, ori cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectuează decontările, valabil la data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operaţiunea în cauză, iar, în cazul operaţiunilor supuse sistemului T.V.A. la încasare la data la care ar fi intervenit exigibilitatea taxei pentru operaţiunea în cauză dacă nu ar fi fost supusă sistemului T.V.A. la încasare.

 

Cota de T.V.A.

În cazul operaţiunilor supuse sistemului T.V.A. la încasare, cota aplicabilă este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator, cu excepţia situaţiilor în care este emisă o factură sau este încasat un avans, înainte de data livrării/prestării, pentru care se aplică cota în vigoare la data la care a fost emisă factura, ori la data la care a fost încasat avansul.

În situaţia schimbării cotei, se va proceda la regularizare pentru a se aplica cota în vigoare la data livrării de bunuri sau prestării de servicii.

 

Modificări în ceea ce priveşte deducerea

Dreptul de deducere a T.V.A. aferente achiziţiilor efectuate de o persoană impozabilă de la o persoană impozabilă care aplică sistemului T.V.A. la încasare este amânat până în momentul în care taxa aferentă bunurilor şi serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost plătită furnizorului/prestatorului său.

Dreptul de deducere a T.V.A. aferente achiziţiilor efectuate de o persoană impozabilă care aplică sistemului T.V.A. la încasare este amânat până în momentul în care taxa aferentă bunurilor şi serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost plătită furnizorului/prestatorului său, chiar dacă o parte din operaţiunile realizate de persoana impozabilă sunt excluse de la aplicarea sistemului T.V.A. la încasare.

 

Notificarea

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. care au sediul activităţii economice în România şi a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei şi care trebuie să aplice sistemul T.V.A. la încasare, au obligaţia să depună la organele fiscale competente până la 25.ianuarie.inclusiv, o notificare din care să rezulte că cifra de afaceri din anul calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei.

Nu are obligaţia să depună această notificare persoana impozabilă care a aplicat sistemul T.V.A. la încasare în anul calendaristic precedent şi care este obligată să continue aplicarea sistemului T.V.A. la încasare ca urmare a faptului că cifra sa de afaceri nu a depăşit în anul calendaristic precedent plafonul de 2.250.000 lei.

În situaţia în care persoana impozabilă care trebuie să aplice sistemul T.V.A. la încasare nu depune notificarea, aceasta va fi înregistrată din oficiu de organele fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul T.V.A. la încasare, începând cu data înscrisă în decizia de înregistrare în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul T.V.A. la încasare.

Persoana impozabilă care aplică sistemul T.V.A. la încasare şi care depăşeşte în cursul anului calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei are obligaţia să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a depăşit plafonul, o notificare din care să rezulte cifra de afaceri realizată în vederea schimbării sistemului aplicat.

În cazul în care persoana impozabilă care depăşeşte plafonul nu depune notificarea, aceasta va fi radiată din oficiu de organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul T.V.A. la încasare, începând cu data înscrisă în decizia de radiere din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul T.V.A. la încasare.


Atenţie! În anul 2013, persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi a cărei cifră de afaceri în perioada 1.octombrie.2011–30.septembrie.2012 inclusiv, nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei aplică sistemul T.V.A. la încasare începând cu 1 ianuarie 2013.


În scopul aplicării acestor prevederi, persoana impozabilă care va aplica sistemul T.V.A. la încasare începând cu 1 ianuarie 2013 are obligaţia să depună la organele fiscale competente până la 25.octombrie.2012 inclusiv, o notificare din care să rezulte că cifra de afaceri realizată în perioada 1.octombrie.2011-30.septembrie.2012 inclusiv nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei.În situaţia în care persoana impozabilă nu depune notificarea, aceasta va fi înregistrată din oficiu de organele fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul T.V.A. la încasare până la 1 ianuarie 2013, urmând a aplica sistemul T.V.A.la încasare începând cu  1 ianuarie 2013.

Comunicat DGFP Braila


Forum Braila asteapta comentariile si sugestiile brailenilor prin formularul de mai jos. Nu uitati: Vocea Brailei sunt brailenii ! 

Adauga un comentariu pe facebook

 

 

Comentarii (0)


  
 

LOCURI DE MUNCA

 
 

CV-uri Braila Galati

 
 

 

Modele
ForumBraila.ro: site care prezinta online stiri, informatii si evenimente din viata judetului Braila. Vei gasi adrese utile si date de contact ale firmelor, scolilor, liceelor, gradinitelor si institutiilor publice din Braila, stiri despre prognoza meteo pe urmatoarele zile in judetul nostru, poze, harti si prezentari detaliate despre obiectivele turistice, istorice sau personalitatile Brailei.