24 Martie :

  
1714: Constantin Brâncoveanu este mazilit | 1973: Pink Floyd lansează albumul Dark Side of the Moon | 1990: A luat ființă Serviciul Român de Informații (SRI)
 


 
Adresa de email

0 + 6 =


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clarificari privind calculul si restituirea timbrului de mediu

Direct de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice! Institutia braileana informează că, potrivit prevederilor H.G. nr.88/2013 de aplicare a O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al Româneie, partea I, nr.137/14.03.2013, persoanele fizice sau juridice, după caz, au obligaţia de plată a timbrului de mediu pentru autovehicule şi/sau au dreptul la restituirea unor sume reprezentând diferenţa dintre taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare/taxa pentru emisiile poluante şi timbrul de mediu.
    În articolul următor prezentăm documentaţiile în baza cărora se fac calculul timbrului de mediu şi restituirile reprezentând: diferenţa între taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare/taxa specială şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, diferenţe de taxă rezultată în urma contestării acesteia şi valoarea reziduală a taxei plătite.

1.Documentele necesare pentru calculul timbrului de mediu
Timbrul se calculează de organul fiscal competent din subordinea A.N.A.F. care reprezintă:
- în cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere – organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe.
- în cazul persoanelor fizice – organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul fiscal.
Persoana fizică sau persoana juridică trebuie să prezinte următoarele documente:
- cererea privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru  autovehicule, model prevăzut în Anexa nr.2 la O.P.A.N.A.F. nr.296/2013.
- cererea privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru  autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing, model prevăzut în Anexa nr.3 la O.P.A.N.A.F. nr.296/2013, formular care se depune în format electronic, însoţit de formularul editat.
- cartea de identitate a autovehiculului, în copie şi original
- documente care atestă dobândirea dreptului de proprietate asupra autovehiculului pentru care se solicită plata timbrului de mediu de către contribuabil, în copie şi original.
-    în cazul autovehiculelor rulate achiziţionate din alte state, un document din care să rezulte data primei înmatriculări a acestora şi, după caz, declaraţia pe propria răspundere precum şi rezultatul expertizei tehnice efectuate de Regia Autonomă „Registrul Auto Român” ori rezultatul evaluării individuale efectuate, în copie şi original.

Atenţie!
În cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, în locul cărţii de identitate a vehiculului, va fi prezentat un document care să conţină elementele necesare calculului timbrului de către organul fiscal, al cărui model a fost stabilit în O.P.A.N.A.F. nr.296/2013.
În urma depunerii documentaţiei se va emite Decizia privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule în termen de cel mult 2 zile lucrătoare sau Decizia privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei.
Timbrul se achită în lei de contribuabili, prin virament sau numerar, la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe sau îşi au domiciliul fiscal, în contul 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscală a contribuabililor persoane fizice sau juridice.

De reţinut!
Programul de asistenţă pentru calculul timbrului de mediu poate fi accesat pe site-ul A.N.A.F., la adresa www.anaf.ro, categoria Asistenţă contribuabili/despre impozite şi taxe/Despre taxa de poluare/Timbrul de mediu.

2.Restituirea diferenţelor între taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbru de mediu.
Potrivit prevederilor O.U.G. nr.9/2013 şi H.G. nr.88/2013, în cazul în care taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, achitată, este mai mare decât timbrul rezultat din aplicarea prezentelor prevederi privind timbrul de mediu, calculat în lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul inmatriculării sau al transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat, se pot restitui sumele reprezentând diferenţa de sumă plătită, numai către titularul obligaţiei de plată.
Pentru restituirea sumelor, titularul obligaţiei de plată va depune următoarele documente:
-cerere de restituire (model tip) aprobată prin H.G. nr.88/2013.
-documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pentru emisii poluante, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plăţii acesteia, în original sau în copie.
-copia cărţii de identitate a vehiculului cu prezentarea în original a acesteia.
-copia certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestuia.
În cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexează, în copii conforme cu originalul pe baza declaraţiei proprii, documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pentru emisii poluante precum şi cartea de identitate a vehiculului şi certificatul de inmatriculare.
Documentele în original se restituie contribuabililor ulterior verificării conformităţii şi înscrierii pe copiile care rămân la organul fiscal a vizei „conform cu originalul”.
Restituirea sumelor se face de către organul fiscal competent, de la bugetul Fondului pentru mediu sau bugetul de stat, după caz, din contul de venituri bugetare în care a fost încasată suma în contul bancar indicat de către solicitant prin cererea sa de restituire.

3.Restituirea valorii reziduale a taxei plătite
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.9/2013 şi H.G. nr.88/2013, atunci când un autovehicul pentru care s-a plătit în România taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisii poluante provenite de la autovehicule sau timbru de mediu şi pentru care nu s-a dispus de către instanţe restituirea acestora, este scos ulterior din parcul auto naţional, ultimul proprietar poate solicita restituirea valorii reziduale a timbrului.
Pentru restituirea sumei, ultimul proprietar va depune la organul fiscal competent în administrarea acestuia următoarele documente :
-cerere de restituire model tip aprobată prin H.G. nr.88/2013
-copia cărţii de identitate a vehiculului, certificată de lucrătorul serviciului public comunitar regim permise de conducere şi inmatriculare a vehiculelor, cu menţiunea radierii pentru export.
-certificat de radiere pentru export emis de serviciul public comunitar regim permise de conducere şi inmatriculări a vehiculelor în original şi copie.
-documentul care atestă faptul că autovehiculul a fost transferat în alt stat, respectiv factura/contractul de vânzare-cumpărare sau declaraţia vamală de export, după caz, în original şi copie.
-dovada plăţii taxei pe poluare/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbru de mediu pentru autovehicule, în copie sau în original, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz. 
Cererea de restituire se soluţionează de organul fiscal competent, în termenul legal de soluţionare, în maxim 45 de zile de la depunerea documentaţiei complete, iar restituirea sumelor reprezentând valoarea reziduală a timbrului se face din bugetul Fondului pentru mediu.
Suma reprezentând valoarea reziduală a timbrului se restituie de unităţile Trezoreriei Statului din contul 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor persoane fizice sau juridice, cu incadrarea în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule”.

Atenţie!
În situaţia în care un autovehicul este reintrodus în parcul auto naţional fără plata timbrului, deoarece nu s-a solicitat restituirea valorii reziduale a taxei/timbrului, ultimul proprietar al autovehiculului în România nu mai are dreptul de a solicita restituirea valorii reziduale a timbrului.

4.Retituirea sumelor reprezentând diferenţele de timbru rezultate în urma contestării acestuia.
În baza reglementărilor art.9 din H.G. nr.88/2013, în cazul contestării timbrului plătit, contribuabilul poate solicita restituirea diferenţei de timbru faţă de cel plătit.
Pentru restituirea sumelor reprezentând diferenţă de timbru, contribuabilul va depune în original şi copie la organul fiscal competent în administrarea acestuia următoarele documente :
-cerere de restituire model tip aprobată prin H.G. nr.88/2013
-dovada plăţii timbrului : chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz.
-documentul eliberat de Regia Autonomă „Registrul Auto Român” privind rezultatul expertizei tehnice sau documentul eliberat de Corpul Experţilor Tehnici privind rezultatul evaluării individuale a autovehiculului.
Documentele în original se restituie contribuabililor ulterior verificării conformităţii şi înscrierii pe copiile care rămân la organul fiscal a vizei
“ conform cu originalul”.
Restituirea sumelor se face potrivit prevederilor art.117 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în maximum 45 de zile de la depunerea documentaţiei complete.
 

Adauga un comentariu pe facebook

 

 

Comentarii (0)


 


 

Modele
ForumBraila.ro: site care prezinta online stiri, informatii si evenimente din viata judetului Braila. Vei gasi adrese utile si date de contact ale firmelor, scolilor, liceelor, gradinitelor si institutiilor publice din Braila, stiri despre prognoza meteo pe urmatoarele zile in judetul nostru, poze, harti si prezentari detaliate despre obiectivele turistice, istorice sau personalitatile Brailei.