24 Martie :

  
1714: Constantin Brâncoveanu este mazilit | 1973: Pink Floyd lansează albumul Dark Side of the Moon | 1990: A luat ființă Serviciul Român de Informații (SRI)
 


 
Adresa de email

6 + 2 =


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Credite persoane fizice noi conditii de creditare

Regulament 24 din 28 octombrie 2011 privind creditele destinate persoanelor fizice emis de BNR.

Avand in vedere prevederile art. 4 alin. (1), art. 45 alin. (1) si ale art. 61 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 1 alin. (1) si ale art. 44 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 62 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 61 alin. (1) din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica,
    in temeiul dispozitiilor art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 93/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 186 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 127/2011 si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezentul regulament.

    CAP. I
    Domeniul de aplicare

    ART. 1
    (1) Prezentul regulament se aplica institutiilor de credit persoane juridice romane si sucursalelor institutiilor de credit persoane juridice straine, institutiilor financiare nebancare persoane juridice romane si sucursalelor institutiilor financiare straine, inscrise in Registrul special, institutiilor de plata persoane juridice romane care inregistreaza un nivel semnificativ al activitatii de creditare potrivit Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 21/2009 privind institutiile de plata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si institutiilor emitente de moneda electronica persoane juridice romane care inregistreaza un nivel semnificativ al activitatii de creditare potrivit Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/2011 privind institutiile emitente de moneda electronica, denumite in continuare imprumutatori, si reglementeaza conditiile minime de acordare si derulare a creditelor destinate persoanelor fizice in scopul mentinerii stabilitatii financiare.
    (2) Sunt exceptate de la aplicarea dispozitiilor prezentului regulament institutiile financiare care intra sub incidenta sectiunii a 2-a a cap. IV a titlului I al partii I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 2
    In intelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) credit pentru investitii imobiliare - orice credit care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: (i) este garantat cu ipoteca imobiliara; si (ii) este acordat in scopul dobandirii ori mentinerii drepturilor de proprietate asupra unui teren si/sau unei constructii, realizate ori care urmeaza sa se realizeze, sau in scopul reabilitarii, modernizarii, consolidarii ori extinderii unei constructii sau pentru viabilizarea unui teren; in aceasta categorie intra si creditele acordate exclusiv in scopul rambursarii unui credit pentru investitii imobiliare;
    b) credit de consum - credit, altul decat cel prevazut la lit. a).
    Art. 3
    (1) Pot face exceptie de la prevederile prezentului regulament creditele acordate in scopuri medicale, pentru deces si cele pentru studii.
    (2) Imprumutatorii vor stabili prin normele proprii de creditare conditiile de acordare si de garantare a creditelor prevazute la alin. (1).
    (3) Prezentul regulament nu se aplica in cazul sumelor acoperite pe intreaga perioada de derulare a creditului de garantie de tip depozit colateral constituit la institutia creditoare si nici in cazul creditelor acordate exclusiv in scopul restructurarii la acelasi imprumutator, din considerente de dificultati financiare ale debitorului, a creditului/creditelor in sold la momentul realizarii operatiunii de restructurare in scopul adaptarii conditiilor de rambursare la noile posibilitati ale debitorului.

    CAP. II
    Dispozitii privind finantarea persoanelor fizice

    ART. 4
    Acordarea, garantarea si derularea creditelor destinate persoanelor fizice se realizeaza pe baza contractuala, in conformitate cu reglementarile interne ale imprumutatorilor, aprobate de organele competente.
    ART. 5
    (1) Imprumutatorii desfasoara activitatea de creditare a persoanelor fizice pe baza reglementarilor proprii validate de Banca Nationala a Romaniei - Directia supraveghere.
    (2) Orice modificare ulterioara a reglementarilor proprii se notifica Bancii Nationale a Romaniei si devine aplicabila numai dupa validarea acesteia de catre Directia supraveghere.
    ART. 6
    (1) Imprumutatorii stabilesc in cadrul reglementarilor interne, in concordanta cu profilul si strategia lor de risc, cel putin urmatoarele:
    a) modalitatea de organizare a activitatii de acordare si derulare a creditelor destinate persoanelor fizice si, atunci cand este cazul, conditiile de garantare pentru fiecare tip de credit, inclusiv limita maxima admisa pentru valoarea finantarii in raport cu valoarea garantiei;
    b) categoriile de clienti eligibili pentru finantare;
    c) procedura de clasificare a clientelei-tinta pe categorii de risc de nerambursare, fundamentat pe profilul general de risc al imprumutatorului;
    d) categoriile de venituri considerate eligibile de catre imprumutator, diferentiat pe categorii de clientela, precum si coeficientii de ajustare aferenti, in functie de gradul de certitudine si de caracterul de permanenta ale acestora;
    e) categoriile de cheltuieli care se deduc din veniturile eligibile in scopul determinarii gradului total de indatorare, incluzand cel putin cheltuielile de subzistenta si obligatiile de plata, altele decat cele de natura creditului;
    f) nivelurile maxime admise pentru gradul total de indatorare, inclusiv fundamentarea acestora, diferentiate pe categoriile de clientela, pe destinatia creditului (de exemplu, credit de consum, credit pentru investitii imobiliare), pe tipul creditului (defalcat in functie de moneda de exprimare sau, dupa caz, de indexare, de tipul dobanzii, respectiv fixa ori variabila, de termenul de acordare a creditului si de comportamentul clientului in legatura cu onorarea serviciului datoriei determinat de calitatea garantiei); in cazul creditelor de consum, nivelurile maxime admise pentru gradul total de indatorare sunt stabilite inclusiv prin luarea in considerare a riscului valutar, a riscului de rata a dobanzii si a riscului de diminuare a veniturilor disponibile pe perioada de derulare a creditului;
    g) metodologia de reconsiderare periodica a coeficientilor de ajustare a veniturilor si nivelurilor maxime admise pentru gradul de indatorare, in vederea asigurarii acuratetei acestora pe o baza continua.
    (2) La fundamentarea nivelurilor maxime admise pentru gradul total de indatorare in cazul creditelor de consum se vor utiliza urmatoarele valori:
    a) pentru socul pe curs de schimb - 35,5% EUR, 52,6% CHF, 40,9% USD. In cazul celorlalte valute se utilizeaza valoarea aferenta CHF. In cazul in care venitul solicitantului si creditul solicitat sunt exprimate in doua monede straine diferite, pentru socul pe curs de schimb se utilizeaza maximul dintre socurile celor doua valute fata de moneda nationala;
    b) pentru socul pe rata dobanzii - 0,6 puncte procentuale pentru toate monedele;
    c) pentru socul pe venit, in cazul veniturilor de natura salariala - 6%.
    (3) Prevederile prezentului articol privind riscul valutar se aplica numai pentru partea de finantare pentru care clientul nu dovedeste ca dispune de venituri in valuta creditului sau indexate la valuta creditului. Prevederile privind riscul de rata a dobanzii nu se aplica in cazul creditelor cu dobanda fixa.
    ART. 7
    Gradul total de indatorare se determina ca pondere a obligatiilor totale de plata decurgand din credite sau alte finantari rambursabile in veniturile eligibile din care s-au dedus cheltuielile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. e).

    CAP. III
    Dispozitii privind practici de creditare sanatoase

    ART. 8
    Imprumutatorii trebuie sa isi organizeze activitatea de creditare astfel incat sa asigure separarea clara si efectiva a functiei de promovare si vanzare a produselor de creditare de functia de analiza a riscului de credit si monitorizare a expunerii.
    ART. 9
    (1) Imprumutatorii analizeaza capacitatea de rambursare a clientilor pe baza unui nivel al veniturilor considerate eligibile de catre imprumutatori care nu poate depasi cu mai mult de 20% pe cel aferent anului anterior.
    (2) Imprumutatorii stabilesc venitul aferent anului anterior pe baza documentelor care sa certifice veniturile declarate autoritatilor fiscale.
    (3) In situatia in care nu exista obligatii legale de declarare a veniturilor la autoritatile fiscale, imprumutatorii stabilesc venitul aferent anului anterior pe baza altor documente justificative.
    (4) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), imprumutatorii pot lua in calcul venituri ce depasesc nivelul stabilit, numai dupa obtinerea de la client a documentelor justificative care sa demonstreze caracterul de continuitate in viitor a acestora. Documentele justificative trebuie sa dovedeasca modificarile intervenite in situatia veniturilor clientului, cum ar fi schimbarea incadrarii in functie, schimbarea locului de munca sau modificari cu impact semnificativ asupra cresterii volumului afacerilor persoanelor care obtin venituri din activitati independente.
    ART. 10
    La acordarea creditului, imprumutatorii trebuie sa se asigure ca din documentele si informatiile prezentate rezulta ca pe intreaga perioada de acordare a creditului gradul total de indatorare a solicitantului se incadreaza in nivelul maxim admis aplicabil acestuia.
    ART. 11
    (1) La acordarea creditelor de consum denominate in valuta ori indexate la cursul unei valute, solicitantul trebuie sa dispuna de garantii reale si/sau personale la un nivel de minimum 133% din valoarea creditului.
    (2) Pentru scopurile prezentului regulament, politele de asigurare avand ca obiect acoperirea riscului de neplata vor fi asimilate garantiilor personale.
    (3) Pot face exceptie de la obligatia de garantare facilitatile de creditare prin trageri in descoperit de cont, precum si creditele acordate prin intermediul cardurilor de credit, a caror valoare nu depaseste de 3 ori nivelul veniturilor nete lunare, fara a depasi insa o limita stabilita prin reglementarile interne ale imprumutatorului.
    ART. 12
    (1) Creditele de consum pot fi acordate pe o durata de maximum 5 ani.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica creditelor de consum cu destinatie imobiliara, in sensul art. 2 lit. a) pct. (ii), acordate in lei si pentru care debitorul a facut dovada detinerii unui avans de minimum 40%.
    ART. 13
    (1) Valoarea unui credit pentru investitii imobiliare nu poate depasi 85% din valoarea garantiei ipotecare in cazul creditelor acordate in lei.
    (2) In cazul creditelor denominate intr-o moneda straina sau indexate la cursul unei monede straine, valoarea unui credit pentru investitii imobiliare nu poate depasi 80% din valoarea garantiei ipotecare daca debitorul obtine veniturile eligibile denominate ori indexate la moneda creditului.
    (3) Valoarea unui credit pentru investitii imobiliare acordat unui debitor care nu obtine veniturile eligibile denominate sau indexate la moneda creditului nu poate depasi 75% din valoarea garantiei ipotecare in cazul creditelor denominate in euro sau indexate la cursul euro si 60% in cazul creditelor denominate in alte monede straine ori indexate la cursul unor alte monede straine.
    (4) Prevederile alin. (1) - (3) nu se aplica in cazul creditelor pentru investitii imobiliare garantate integral sau partial de stat.
    ART. 14
    Imprumutatorii trebuie sa puna la dispozitia persoanelor fizice care solicita acordarea unui credit in valuta sau indexat la cursul unei valute brosuri editate continand avertizari cu privire la posibilitatea si consecintele cresterii costului creditului in cazul materializarii riscului valutar, precum si recomandari asupra nivelului gradului de indatorare acceptabil pentru diferitele categorii de clientela.
    ART. 15
    Imprumutatorii sunt obligati sa informeze clientii prin mentionarea in cadrul graficelor de rambursare aferente contractelor de credit ori, daca nu se intocmesc grafice de rambursare, prin mentionarea distincta in cadrul contractelor de credit a posibilitatii modificarii, in sensul majorarii, a sumelor datorate, in cazul materializarii riscului valutar si a riscului de rata a dobanzii.
    ART. 16
    (1) Imprumutatorii trebuie sa se asigure ca tertele parti implicate in analiza prealabila a capacitatii de rambursare a clientului, de tipul intermediarilor de credit, aplica aceleasi proceduri ca imprumutatorii.
    (2) Imprumutatorii urmaresc calitatea portofoliului de credite aferent clientilor atrasi de fiecare terta parte prevazuta la alin. (1), comparativ cu cea a portofoliului de credite aferent clientilor atrasi direct de imprumutatori.
    (3) Analiza efectuata potrivit alin. (2) sta la baza deciziei imprumutatorului de a continua relatia de afaceri cu fiecare dintre tertele parti prevazute la alin. (1).

    CAP. IV
    Sanctiuni, dispozitii tranzitorii si finale

    ART. 17
    Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage aplicarea masurilor si/sau a sanctiunilor prevazute la art. 226 si 229 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, la art. 58 si 59 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare, ori la art. 66 si 68 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 69 si art. 71 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica.
    ART. 18
    (1) Imprumutatorii care dispun de reglementari proprii validate de Banca Nationala a Romaniei in baza Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare, transmit modificarile realizate pentru ducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentului regulament, aprobate de organele competente, in termen de cel mult 90 de zile de la data publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in vederea validarii, potrivit dispozitiilor prevazute la art. 5.
    (2) Imprumutatorii care nu dispun de reglementari proprii validate de Banca Nationala a Romaniei in baza Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, vor intreprinde masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a obligatiilor ce le revin potrivit prezentului regulament si vor transmite Directiei supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei, in termen de cel mult 90 de zile de la data publicarii prezentului regulament in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, normele de creditare astfel modificate, aprobate de organele competente, spre validare sau, dupa caz, in scopul conformarii la prevederile art. 19.
    (3) Pana la indeplinirea conditiilor prevazute la art. 5 sau, dupa caz, a cerintelor ce se impun potrivit alin. (2), imprumutatorii vor utiliza reglementarile proprii aplicabile la data intrarii in vigoare a prezentului regulament.
    (4) In aplicarea prevederilor alin. (3), in termen de maximum 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului regulament, sucursalele institutiilor de credit persoane juridice straine vor utiliza nivelurile maxime ale gradului de indatorare prevazute la art. 19.
    ART. 19
    (1) Pana la indeplinirea conditiei prevazute la art. 5 alin. (1), in cazul imprumutatorilor care la data intrarii in vigoare a prezentului regulament desfasoara activitatea de creditare a persoanelor fizice in baza normelor interne de creditare nevalidate de Banca Nationala a Romaniei, nivelul maxim al gradului de indatorare este limitat la 35%.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1), nivelul maxim al gradului de indatorare aferent creditului de consum denominat in valuta sau indexat la cursul unei valute, alta decat cea in care debitorul obtine veniturile eligibile, nu va putea depasi 10%.
    ART. 20
    Dispozitiile art. 11, 12 si 13 nu se aplica creditelor acordate exclusiv in scopul rambursarii datoriilor aferente creditelor contractate anterior intrarii in vigoare a prezentului regulament.
    ART. 21
    Casele centrale supravegheaza respectarea de catre cooperativele de credit afiliate a cerintelor prevazute in prezentul regulament.
    ART. 22
    La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 177 din 14 martie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Presedintele Consiliului de administratie al BNR
Mugur Constantin Isarescu

Bucuresti, 28 octombrie 2011 
 

LOCURI DE MUNCA

 
 

CV-uri Braila Galati

 
 

Ultimele anunturiUltimele legi

Noutati 2018 privind lipsa rovinietei

Pentru lipsa rovinietei valabile, procesul-verbal de constatare a contravenției se comunică contravenientului în termen de cel mult 2 luni de la data aplicării sancțiunii contravenției.

 

 

Modele
ForumBraila.ro: site care prezinta online stiri, informatii si evenimente din viata judetului Braila. Vei gasi adrese utile si date de contact ale firmelor, scolilor, liceelor, gradinitelor si institutiilor publice din Braila, stiri despre prognoza meteo pe urmatoarele zile in judetul nostru, poze, harti si prezentari detaliate despre obiectivele turistice, istorice sau personalitatile Brailei.