24 Martie :

  
1714: Constantin Brâncoveanu este mazilit | 1973: Pink Floyd lansează albumul Dark Side of the Moon | 1990: A luat ființă Serviciul Român de Informații (SRI)
 


 
Adresa de email

7 + 1 =


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modificari si completari aduse Codului Fiscal de OUG 24/2012

Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384/07.06.2012 a fost publicată OUG 24/2012 prin care au fost aduse o serie de modificări şi completări Codului Fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003.


În cele ce urmează prezentăm, în sinteză, principalele modificări cu aplicabilitate de la 1 iulie 2012.

 

Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre U.E.

Dividendele primite de o persoană juridică română, societate-mamă, de la o filială a sa situată într-un stat membru, sunt neimpozabile, dacă persoana juridică deţine minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice situate într-un alt stat membru, care distribuie dividendele. În aceleaşi condiţii sunt neimpozabile şi dividendele primite de sediile permanente din România ale unor persoane juridice străine din alte state membre, societăţi-mamă, care sunt distribuite de filialele acestora situate în state membre, dacă persoana juridică străină deţine minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice situate într-un alt stat membru, care distribuie dividende.

 

Modificări privind impozitul pe profit

Cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu funcţii de conducere şi de administrare ale persoanei juridice sunt deductibile în procent de 50% pentru cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane cu astfel de atribuţii.

Nu sunt deductibile, 50% din cheltuielile aferentevehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, cu o masă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg.şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului.

Prin noţiunea de „cheltuieli” se înţelege cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii aferente autoturismelor, inclusiv combustibilul. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situaţiile în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

1. Vehicule utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat;

2. Vehiculele utilizate de către agenţii de vânzări şi achiziţii;

3. Vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;

4. Vehiculele utilizate pentru prestare de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire pentru şcolile de şoferi;

5. Vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.

Cheltuielile care intră sub incidenţa acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.

 

            Contribuabilii au dreptul la deducerea provizioanelor/ajustărilor pentru deprecierea creanţelor preluate de la instituţiile de credit în vederea recuperării acestora, în limita diferenţei dintre valoarea creanţei preluate prin cesionare şi suma de achitat cedentului, pentru creanţele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

1.Sunt cesionate şi înregistrate în contabilitatea cesionarului după 1 iulie 2012 inclusiv;

2. Sunt transferate de la o persoană sau datorate de o persoană care nu este afiliată contribuabilului cesionar;

3. Au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului cesionar.

 

Modificări privind impozitul pe venit

            La stabilirea venitului net anual din activităţi independente, determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă, nu sunt cheltuieli deductibile, 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfăşurării activităţii economice, şi a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg.şi nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietate sau în folosinţă. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situaţiile în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

1.      Vehicule utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat;

2.      Vehiculele utilizate de către agenţii de vânzări şi achiziţii;

3.      Vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;

4. Vehiculele utilizate pentru prestare de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire pentru şcolile de şoferi;

5. Vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.

            Cheltuielile care intră sub incidenţa acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.

            În cazul vehiculelor rutiere motorizate, aflate în proprietate sau în folosinţă, care nu fac obiectul limitării deducerii cheltuielilor se vor aplica regulile generate de deducere.

            Începând cu ianuarie 2013, la stabilirea venitului din investiţii, câştigul net anual/pierderea netă anuală din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, se determină ca diferenţă între câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului respectiv. Câştigul net anual/pierderea netă anuală se determină de către contribuabil, pe baza declaraţiei privind venitul realizat, respectiv Declaraţia 200, declaraţie ce se depune de către contribuabil până la 25 mai inclusiv a anului următor celui în care a realizat venitul.

            Impozitul anual datorat de contribuabil pentru câştigul net anual impozabil se stabileşte de organul fiscal competent, pe baza declaraţiei privind venitul realizat depusă de către contribuabil.

Pentru câştigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, realizate începând cu 1 ianuarie 2013 inclusiv, nu se efectuează plăţi anticipate în cursul anului fiscal, în contul impozitului anual datorat.

Pentru câştigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, realizate până la data de 1 ianuarie 2013, obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării acestora.

 

Modificări privind T.V.A.

            T.V.A. aferentă cumpărării, achiziţiei intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate, în cazul în care aceste vehicule nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfăşurării activităţii economice se va deduce în proporţie de 50%.

            T.V.A. aferentă cheltuielilor legate de vehiculele aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile, care nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfăşurării activităţii economice se va deduce, de la 1 iulie 2012 în aceeaşi proporţie de 50%.

            Prin noţiunea de „cheltuieli legate de vehicule” se înţelege cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii, inclusiv cheltuielile cu combustibilul,  aferente vehiculelor aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile.

            Limitarea dreptului de deducere a T.V.A. nu se aplică vehiculelor din următoarele categorii:

-          vehiculele rutiere motorizate având o masă totală maximă autorizată care depăşeşte 3.500 kg.sau mai mult de 9 scaune, inclusiv scaunul şoferului;

-          vehicule utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat;

-          vehiculele utilizate de către agenţii de vânzări şi achiziţii;

-          vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;

-          vehiculele utilizate pentru prestare de servicii cu plată, inclusiv  pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire pentru şcolile de şoferi;

-          vehiculele utilizate pentru închiriere sau a căror folosinţă este transmisă în cadrul unui contract de leasing financiar ori operaţional;

-          vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.

      Începând cu 1 iulie 2012, se modifică plafonul de scutire de taxă pentru operaţiunile impozabile în România, de la 35.000 la 65.000 euro, la cursul de schimb comunicat de B.N.R.la data aderării şi rotunjit la următoarea mie, respectiv 220.000 lei.

      Pentru persoanele impozabile nou-înfiinţate care încep o activitate economică în cursul unui an calendaristic, plafonul de scutire nu se mai determină proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare până la sfârşitul anului.

      Plafonul de scutire în cazul solicitării scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de T.V.A. formulate de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. este plafonul de scutire pentru anul în curs, respectiv 220.000 lei,(acesta nu se mai calculează proporţional cu perioada scursă de la începutul anului până la data solicitării, cu condiţia ca la data de 31.12.2011 să nu fi depăşit plafonul de scutire de 119.000 lei ).

      Persoanele impozabile pentru care obligaţia înregistrării în scopuri de T.V.A. ar interveni începând cu data de 1 iulie 2012 (ca urmare a depăşirii plafonului de scutire de 119.000 lei în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2012, în cazul persoanelor înfiinţate anterior anului 2012, sau a depăşirii plafonului de scutire de 119.000 lei în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2012, calculat proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare până la sfărşitul anului, în cazul persoanelor înfiinţate în primul semestru al anului 2012) nu trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de T.V.A. decât în situaţia în care depăşesc plafonul de scutire de 220.000 lei până la 31 decembrie 2012.

 

Anularea înregistrării unei persoane în scopuri de T.V.A.

      În cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală luna calendaristică şi care nu a depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive, dar nu este în situaţia de a fi declarată inactivă sau nu a intrat în inactivitate temporară declarată la Registrul Comerţului, organele fiscale competente anulează înregistrarea în scopuri de T.V.A. din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al şaselea decont de taxă.

      Începând cu decontul aferent trimestrului III al anului 2012, în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală trimestrul calendaristic şi care nu a depus niciun decont de taxă pentru două trimestre calendaristice consecutive, dar nu este în situaţia de a fi declarată inactivă şi nu a intrat în inactivitate temporară declarată la Registrul Comerţului, organele fiscale competente anulează înregistrarea în scopuri de T.V.A. din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de taxă.

      Începând cu decontul aferent lunii iulie 2012, anularea înregistrării în scopuri de T.V.A. a persoanei impozabile care are perioada fiscală luna calendaristică, se face de organul fiscal competent din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al şaselea decont de taxă , dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare

      Începând cu decontul aferent trimestrului II al anului 2012, în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală trimestrul calendaristic  organele fiscale competente anulează înregistrarea în scopuri de T.V.A. dacă în deconturile de taxă depuse pentru 2 trimestre calendaristice consecutive, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de taxă.

 

      Declaraţia informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile, formular 392 A, va fi depusă de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. conform art.153, a căror cifră de afaceri, realizată la finele unui an calendaristic, este inferioară sumei de 220.000 lei.

      Declaraţia informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile, formular 392 B, va fi depusă de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. conform art.153, a căror cifră de afaceri, realizată la finele unui an calendaristic, exclusiv veniturile realizate din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei.
 

Adauga un comentariu pe facebook

 

 

Comentarii (0)


 


 

Modele
ForumBraila.ro: site care prezinta online stiri, informatii si evenimente din viata judetului Braila. Vei gasi adrese utile si date de contact ale firmelor, scolilor, liceelor, gradinitelor si institutiilor publice din Braila, stiri despre prognoza meteo pe urmatoarele zile in judetul nostru, poze, harti si prezentari detaliate despre obiectivele turistice, istorice sau personalitatile Brailei.