24 Martie :

  
1714: Constantin Brâncoveanu este mazilit | 1973: Pink Floyd lansează albumul Dark Side of the Moon | 1990: A luat ființă Serviciul Român de Informații (SRI)
 


 
Adresa de email

1 + 6 =


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noutati privind obligatia de plata a CAS formular 601

Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila informează contribuabilii interesaţi că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.798/28.11.2012, a fost publicat O.P.A.N.A.F.nr.1.714/2012 pentru aprobarea procedurii de încetare a obligaţiei de plată a C.A.S., precum şi a unor formulare.
Prin ordinul menţionat mai sus s-au aprobat:
- Anexa 1a) 601 – Cerere de încetare a obligaţiei de plată a C.A.S., cod 14.13.04.03
- Anexa 1b) – Notificare,  cod 14.13.07.04
- Anexa 2 – Procedură de încetare a obligaţiei de plată a C.A.S.
În articolul următor prezentăm principalele aspecte privitoare la încetarea obligaţiei de plată a C.A.S.

Obligaţie
Persoanele care au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, sunt, după caz:
- intreprinzătorii titulari ai unei intreprinderi individuale
- membrii intreprinderii familiale
- persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice
- persoanele care realizează venituri din profesii libere.
- persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă
Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii, conform art.6 alin.(1), pct.I lit.a) – c), pct.II, III si V din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, precum şi cele care au calitatea de pensionari nu datorează C.A.S. pentru veniturile obţinute ca urmare a încadrării în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute mai sus.

Completare şi depunere
În situaţia în care, contribuabilii nu se mai încadrează în niciuna dintre situaţiile prevăzute mai sus, sau se află în situaţiile prevăzute la art.6 alin.(1) pct.I lit.a) – c), pct.II, III si V din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, sunt asiguraţi în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, precum şi cele care au calitatea de pensionari, vor depune la organul fiscal competent o cerere de încetare a obligaţiei de plată a C.A.S., în vederea scoaterii din evidenţa fiscală, formular 601, “Cerere de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale”
 Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află adresa unde contribuabilul îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu.
Cererea se completează în 2 exemplare, originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.Cererea se depune pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, împreună cu documentele justificative care atestă dreptul contribuabilului de a solicita încetarea obligaţiei de plată a C.A.S.Data depunerii cererii este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă.
Contribuabilul trebuie să bifeze în formularul 601, capitolul II “Date privind încetarea încadrării în categoriile de contribuabili la sistemul public de pensii” , situaţia de încetare a obligaţiei de plată a C.A.S.în care se încadrează şi să anexeze documentele justificative care atestă situaţia declarată.

Documentele justificative care atestă încetarea obligaţiei de plată a C.A.S.sunt, după caz:
- copie după certificatul de radiere eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în cazul intreprinzătorului titular al unei intreprinderi individuale sau al persoanei fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice.
- copie după certificatul de radiere sau copie după certificatul constatator, după caz, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, în cazul persoanei fizice, membru al unei intreprinderi familiale.
- copie după formularul 070 “Declaraţie de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere”, înregistrat la organul fiscal competent, prin care s-a solicitat încetarea activităţii, conform legii – în cazul unei persoane care exercită profesii libere sau activităţi reglementate prin legi speciale.
- copie de pe documentele din care rezultă încetarea activităţii, cum ar fi declaraţia de venit estimat, înregistrată la organul fiscal competent, conform legii – în cazul unei persoane care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă.
- copie de pe contractul individual de muncă sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz, în cazul unei persoane care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldat/gradat voluntar.
- copie după ordinul de numire în funcţie – în cazul în care persoana este funcţionar public.
- adeverinţă eliberată de angajator – în cazul în care persoana este cadru militar în activitate, soldat/gradat voluntar, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale.
- copie după actul de numire în funcţie, în cazul unei persoane care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care este numită în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, ale cărei drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile legii, cu cele ale persoanelor prevăzute la lit.e) – g).
- copie de pe documentul care atestă calitatea de membru cooperator dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale cărui drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile legii, cu cele ale persoanelor prevăzute la lit.e) – g).
- adeverinţă eliberată de instituţiile care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj – în cazul unei persoane care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii (şomer)
- adeverinţă eliberată de instituţiile plătitoare – în cazul în care persoana este cadru militar, trecut în rezervă, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale cărui raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condiţiile legii.
- adeverinţă eliberată de instituţia în a cărei evidenţă contribuabilul figurează că are calitatea de asigurat sau orice alt document care atestă calitatea de persoană asigurată în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii
- copie de pe decizia de pensionare
Documentele se prezintă în copie şi original.Copia se certifică de organul fiscal „conform cu originalul”, iar originalul se restituie contribuabilului.În situaţia depunerii prin poştă, documentele se vor anexa în copie legalizată.
Cererea împreună cu documentele anexate se analizează de organul fiscal competent.În situaţia în care, din documentele prezentate se constată că, respectivul contribuabil nu îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi scos din evidenţă ca plătitor de C.A.S., organul fiscal competent respinge cererea.Organul fiscal competent comunică contribuabilului, potrivit legii, respingerea motivată a cererii.
În situaţia în care se constată că documentaţia depusă este incompletă, prin notificare se înştiinţează contribuabilul cu privire la necesitatea completării documentelor, conform legii.Notificarea se comunică contribuabilului, în conformitate cu prevederile art.44 din Codul de Procedură Fiscală.În cazul în care, în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, contribuabilul nu se prezintă la organul fiscal competent în vederea clarificării situaţiei, cererea se respinge.

Important! C.A.S. se datorează inclusiv pentru luna în cursul căreia contribuabilul a îndeplinit condiţiile de scoatere din evidenţă ca plătitor de contribuţii de asigurări sociale.
Pentru cererile care au fost admise se emite o nouă decizie de impunere privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale, formular 610, în care se stabileşte contribuţia la nivel “0”, pentru lunile următoare din anul fiscal în curs, celei în care contribuabilul a îndeplinit condiţia de încetare a obligaţiei de plată a C.A.S.
Decizia de impunere se emite în 2 exemplare, se avizează de conducătorul compartimentului de specialitate, se aprobă de conducătorul organului fiscal şi se comunică contribuabilului, în conformitate cu art.44 din Codul de Procedură Fiscală.

Alte precizări
Pentru modificarea venitului asigurat în anul 2012, contribuabilii preluaţi de către A.N.A.F. de la Casa Naţională de Pensii Publice depun formularul 600 “Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii », aprobat prin O.P.A.N.A.F. nr.874/2012, având bifată căsuţa „Declaraţie rectificativă”.În acest caz, organul fiscal va emite o nouă decizie de impunere, formular 610, având completată coloana referitoare la decizia curentă cu venitul bază de calcul, respectiv C.A.S. aferentă, precum şi coloana referitoare la decizia anterioară cu informaţiile existente în evidenţa fiscală, astfel cum au fost preluate de la Casa Naţională de Pensii Publice.
 

Adauga un comentariu pe facebook

 

 

Comentarii (0)


  
 

LOCURI DE MUNCA

 
 

CV-uri Braila Galati

 
 

 

Modele
ForumBraila.ro: site care prezinta online stiri, informatii si evenimente din viata judetului Braila. Vei gasi adrese utile si date de contact ale firmelor, scolilor, liceelor, gradinitelor si institutiilor publice din Braila, stiri despre prognoza meteo pe urmatoarele zile in judetul nostru, poze, harti si prezentari detaliate despre obiectivele turistice, istorice sau personalitatile Brailei.