24 Martie :

  
1714: Constantin Brâncoveanu este mazilit | 1973: Pink Floyd lansează albumul Dark Side of the Moon | 1990: A luat ființă Serviciul Român de Informații (SRI)
 


 
Adresa de email

0 + 8 =


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedura de inregistrare, la cerere, in scopuri de TVA a fost aprobata

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Brăila ne anunta ca procedura de inregistrare, la cerere, in scopuri de TVA a fost aprobata. Contribuabilii, persoane impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de T.V.A. de către organele fiscale competente că, în Monitorul Oficial, Partea I, nr.688/5.10.2012, a fost publicat O.P.A.N.A.F. nr.1.436/2012 prin care a fost aprobată Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de T.V.A. potrivit prevederilor art.153 alin.(9 indice 1), lit.b) – d) din Codul Fiscal, precum şi modelul şi conţinutul  formularelor specifice de înregistrare utilizate în acest scop.

Prevederile principale:

Dispoziţii generale
Procedura se aplică pentru înregistrarea în scopuri de T.V.A., de către organele fiscale competente, la solicitarea persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de T.V.A., deoarece:
-    asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au avut înscrise în cazierul fiscal infracţiuni sau fapte pentru care s-a dispus atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent.
-    nu au depus niciun decont de T.V.A.pe parcursul unui semestru calendaristic.
-    nu au evidenţiat, în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică şi pentru două perioade fiscale consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, nicio operaţiune realizată.
Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de T.V.A., la cerere, potrivit art.153, alin.(9 indice 1), lit.b)-d) din Codul Fiscal depun la organul fiscal competent formularul 099 „Cerere de înregistrare în scopuri de T.V.A., potrivit art.153, alin.(9 indice 1), lit.b)-d) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”
Formularul 099 se depune la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire, însoţit de documentele corespunzătoare.
Dacă cererea sau documentaţia anexată este incompletă sau incorectă, solicitantul este notificat de organul fiscal competent în vederea corectării acestora.Notificarea va cuprinde şi erorile constatate.
Termenul în care persoana impozabilă trebuie să se prezinte la organul fiscal competent pentru corectarea sau completarea cererii şi/sau a documentaţiei este de 15 zile de la data primirii notificării.
În cazul în care persoana impozabilă nu se prezintă în termen de 15 zile de la primirea notificării pentru corectarea şi/sau completarea cererii şi/sau a documentaţiei, organul fiscal competent întocmeşte referatul şi proiectul de decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de T.V.A.
Dacă cererea şi documentaţia sunt corecte şi complete, organul fiscal competent verifică şi analizează situaţia de fapt a persoanei impozabile solicitante şi întocmeşte următoarele documente:
-    referatul prin care propune înregistrarea în scopuri de T.V.A. sau respingerea cererii de înregistrare.
-     proiectul Deciziei privind înregistrarea în scopuri de T.V.A.,potrivit art.153, alin.(9 indice 1), lit.b)-d) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în două exemplare din care un exemplar se comunică contribuabilului, conform art.44 din Codul de Procedură Fiscală.
-    proiectul Deciziei privind respingerea Cererii de înregistrare în scopuri de T.V.A.,potrivit art.153, alin.(9 indice 1), lit.b)-d) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în două exemplare din care un exemplar se comunică contribuabilului, conform art.44 din Codul de Procedură Fiscală.
După comunicarea deciziei privind înregistrarea în scopuri de T.V.A.către persoana impozabilă, operaţiunea de înregistrare în scopuri de T.V.A. se operează de organul fiscal competent în Registrul contribuabililor şi se emite certificatul de înregistrare în scopuri de T.V.A., care conţine data înregistrării şi se comunică persoanei impozabile solicitante.

Dispoziţii speciale privind înregistrarea în scopuri de T.V.A., potrivit art.153, alin.(9 indice 1), lit.b) din Codul Fiscal
Persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de T.V.A. din cauza faptelor înscrise în cazierul fiscal pot solicita înregistrarea în scopuri de T.V.A. numai dacă a încetat situaţia care a condus la anularea înregistrării.
În această situaţie,cererea de înregistrare în scopuri de T.V.A., formular 099, se depune de către societăţile comerciale înmatriculate în Registrul Comerţului, însoţită de certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, din care să rezulte datele de identificare ale asociaţilor şi administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de T.V.A.
După primirea cererii de înregistrare în scopuri de T.V.A.,organul fiscal competent verifică:
-    dacă faptele sancţionate ca infracţiuni sau situaţia privind atragerea răspunderii solidare care au fost înscrise în cazierul fiscal al persoanei impozabile şi care au condus la anularea înregistrării în scopuri de T.V.A. au fost scoase din evidenţa cazierului fiscal până la data primirii cererii de înregistrare.
-    dacă actualii asociaţi/administratori ai persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau situaţii de atragere a răspunderii solidare care nu au fost scoase din evidenţa cazierului fiscal până la data primirii cererii de înregistrare.
-    dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de T.V.A. potrivit art.153, alin.(9 indice 1), lit.a)-b) sau d)-e) din Codul Fiscal.
-    Dacă la data depunerii cererii de înregistrare faptele care au condus la anularea înregistrării nu au fost scoase din evidenţa cazierului fiscal sau actualii asociaţi/administratori ai persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau situaţii de atragere a răspunderii solidare sau persoana impozabilă se încadrează în altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de T.V.A. potrivit art.153, alin.(9 indice 1), lit.a)-b) sau d)-e) din Codul Fiscal, organul fiscal competent întocmeşte referatul şi proiectul privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de T.V.A.
Persoana impozabilă poate depune o nouă cerere de înregistrare în scopuri de T.V.A. de îndată ce remediază situaţia care a condus la respingerea cererii de înregistrare în scopuri de T.V.A.
Dacă la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de T.V.A.faptele care au condus la anularea înregistrării nu mai figurează în evidenţa cazierului fiscal sau actualii administratori/asociaţi ai persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi nu au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau situaţii de atragere a răspunderii solidare sau persoana impozabilă nu se încadrează în nicio altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de T.V.A. se întocmeşte referatul şi proiectul de decizie privind înregistrarea în scopuri de T.V.A.a persoanei impozabile solicitante.

Dispoziţii speciale privind înregistrarea în scopuri de T.V.A., potrivit art.153, alin.(9 indice 1), lit.c) din Codul Fiscal
Persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de T.V.A. pentru nedepunerea niciunui decont de T.V.A.pe parcursul unui semestru calendaristic depun cererea de înregistrare însoţită de:
-    toate deconturile de T.V.A., formular 300, nedepuse la termen, pe o perioadă de 6 luni sau două trimestre calendaristice consecutive anterioare înregistrării în scopuri de T.V.A.
-    o cerere motivată din care să rezulte că se angajează să depună deconturile de T.V.A. la termenele legale.
-    certificatul constatator emis de O.R.C. din care să rezulte datele de identificare ale asociaţilor şi administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de T.V.A., în cazul societăţilor comerciale înmatriculate în Registrul comerţului.
După primirea cererii de înregistrare în scopuri de T.V.A. şi a documentaţiei corecte şi complete, organul fiscal competent verifică dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de T.V.A. prevăzută la art.153 alin.(9) lit.a)-c) şi e) din Codul Fiscal.
Dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de T.V.A. prevăzută la art.153 alin.(9) lit.a)-c) şi e) din Codul Fiscal, se întocmeşte referatul şi proiectul de decizie privind respingerea înregistrării în scopuri de T.V.A.a persoanei impozabile solicitante.
Persoana impozabilă poate depune o nouă cerere de înregistrare în scopuri de T.V.A. de îndată ce remediază situaţia care a condus la respingerea cererii de înregistrare iniţiale.
 Dacă persoana impozabilă nu se încadrează în nicio altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de T.V.A. se întocmeşte referatul şi proiectul de decizie privind înregistrarea în scopuri de T.V.A.a persoanei impozabile solicitante.Înregistrarea se face cu data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de T.V.A. care nu poate fi decât după o perioadă de 3 luni de la data anulării înregistrării în scopuri de T.V.A.
 În cazul în care abaterea se repetă după reînregistrarea persoanei impozabile, organul fiscal va anula codul de înregistrare în scopuri de T.V.A. şi nu va mai aproba cereri ulterioare de reînregistrare în scopuri de T.V.A.


Dispoziţii speciale privind înregistrarea în scopuri de T.V.A., potrivit art.153, alin.(9 indice 1), lit.d) din Codul Fiscal
Persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de T.V.A. pentru neevidenţierea, în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două perioade fiscale consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, a niciunei operaţiuni realizate, depun cererea de înregistrare în scopuri de T.V.A.în maximum 180 de zile de la data anulării înregistrării în scopuri de T.V.A.
În cazul societăţilor înmatriculate în Registrul comerţului, cererea se depune însoţită de certificatul constatator emis de O.R.C.din care să rezulte datele de identificare ale asociaţilor/administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de T.V.A.
Important!În această situaţie, persoana impozabilă solicitantă declară pe propria răspundere că va desfăşura activităţi economice cel târziu în cursul lunii următoare în care a depus cererea de înregistrare în scopuri de T.V.A. prin bifarea casetei corespunzătoare prevăzută de formularul 099.
După primirea cererii de înregistrare în scopuri de T.V.A.corect completate şi depuse la termen, organul fiscal competent verifică dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de T.V.A. prevăzută la art.153 alin.(9) lit.a)-d) din Codul Fiscal.
În situaţia în care cererea de înregistrare în scopuri de T.V.A. este depusă peste termenul de 180 de zile, se întocmeşte referatul şi proiectul de decizie privind respingerea înregistrării în scopuri de T.V.A.a persoanei impozabile solicitante.
Dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de T.V.A.prevăzută la art.153 alin.(9) lit.a)-d) din Codul Fiscal, se întocmeşte referatul şi proiectul de decizie privind respimgerea înregistrării în scopuri de T.V.A.a persoanei impozabile solicitante.
Persoana impozabilă poate depune o nouă cerere de înregistrare în scopuri de T.V.A. de îndată ce remediază situaţia care a condus la respingerea cererii de înregistrare în scopuri de T.V.A.
 

Adauga un comentariu pe facebook

 

 

Comentarii (0)


 


 

Modele
ForumBraila.ro: site care prezinta online stiri, informatii si evenimente din viata judetului Braila. Vei gasi adrese utile si date de contact ale firmelor, scolilor, liceelor, gradinitelor si institutiilor publice din Braila, stiri despre prognoza meteo pe urmatoarele zile in judetul nostru, poze, harti si prezentari detaliate despre obiectivele turistice, istorice sau personalitatile Brailei.