24 Martie :

  
1714: Constantin Brâncoveanu este mazilit | 1973: Pink Floyd lansează albumul Dark Side of the Moon | 1990: A luat ființă Serviciul Român de Informații (SRI)
 


 
Adresa de email

7 + 5 =


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forum Braila / Institutii Publice / Primaria

Regulamentul de ordine interioara (ROI) al Primariei Braila

PIMĂRIA MUNICIPIULUI BRĂILA REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Primăria Municipiului Brăila, autoritate a Administraţiei publice locale, în

îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin Legea Administraţiei publice locale

nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, este o structură funcţională cu activitate permanentă constituită din Primar, Viceprimari, Secretarul Municipiului Brăila şi aparatul de specialitate al Primarului. Ea duce la îndeplinire efectivă hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, exercită prerogativele conferite prin Legea Administraţiei publice locale nr.215/2001 şi alte acte normative speciale şi soluţionează, în condiţiile legii, probleme curente ale colectivităţii locale.


CAPITOLUL 1

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu dispoziţiile

Codului Muncii -Legea nr.53/2003, republicat 2011, Legii Administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Statutului funcţionarilor publici - Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, HG nr.286/2011 Regulamentul Cadru de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant şi promovare în grade/trepte profesionale, Legea nr.477/2004 privind Codul de Conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă şi ale celorlalte acte normative naţionale care reglementează

raporturile de muncă şi de disciplină a muncii, Legii nr.571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii.

Art.2Regulamentul de ordine interioară are ca scop aducerea la cunoştinţa

personalului instituţiei a drepturilor şi obligaţiilor ce îi revin în vederea asigurării disciplinei în muncă.

Art.3- (l) Regulamentul de ordine interioară (ROI) este o reglementare prin

care se stabilesc norme de conduită şi disciplină interioară adresându-se tuturor persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila, Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Brăila, din momentul naşterii raporturilor de muncă ori de serviciu şi până la încetarea acestor raporturi.

(2) Disciplina presupune existenţa şi respectarea unui ansamblu de norme

juridice. în caz de nerespectare a acestor norme juridice , se aplică sancţiuni

corespunzătoare normei încălcate.

Art.4(1) Dispoziţiile prezentului regulament se aplică întregului personal din

aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brăila şi Serviciului Comunitar Local de Evidenţa a Persoanelor Brăila, indiferent de durata raporturilor de muncă ori de serviciu .

(2) Persoanele care lucrează în cadrul instituţiei ca detaşaţi, colaboratori sau

studenţi (care fac practică în instituţie) sunt obligate să respecte regulile de

disciplină specifice locurilor de muncă în care îşi desfăşoară activitatea.

Art.5Dispoziţiile ROI produc efecte pentru toţi angajaţii din instituţie de la

angajarea lor în muncă. Noii angajaţi vor lua la cunoştinţă de conţinutul ROI

anterior primirii dispoziţiei de numire/semnării contractului individual de muncă sau a raportului de serviciu, ce se nasc şi se exercită pe baza actului administrativ de numire.

Art.6Cunoaşterea prevederilor ROI este de competenţa angajatorului, este

obligatorie pentru toate categoriile de personal menţionate la articolul de mai sus şi se realizează astfel:

- prin intermediul şefilor de compartimente, pentru personalul salariat;

-prin intermediul Biroului Resurse Umane, pentru personalul nou angajat: prin intermediul reţelei de calculatoare. în locaţia Server; prin afişare la afişierul Primăriei, pentru alte categorii de salariaţi.


CAPITOLUL 2

RAPORTURI DE MUNCA SAU DE SERVICIU

Naşterea raporturilor de muncă sau de serviciu

2.1 NUMIREA ÎN FUNCŢIA PUBLICĂ

Art.7(1) În Primăria Municipiului Brăila raporturile de muncă dintre

angajator şi angajaţi funcţionează pe principiul egalităţii de tratament, cu respectarea autorităţii conferite de lege structurilor administrative, a prevederilor dinFişa postuluişi cu respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii.

(2) Discriminările faţă de un angajat sau candidat la ocuparea unui post

vacant, pe criterii de sex. orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă,

apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, opinie politică, origine socială, handicap, situaţie materială, apartenenţă sau activitate sindicală, sunt interzise.

Art.8Ocuparea unei funcţii publice vacante se face prin promovare, transfer,

redistribuire şi recrutare şi alte modalităţi prevăzute în Legea nr.188/1999,

republicată. Procedura de selectare prin recrutare se face foră discriminări pe criterii politice, sex, confesionale şi stare materială.

Art.9(1)Încadrarea în muncă a funcţionarilor publici se realizează în

conformitate cu dispoziţiile Legii nr.188/1999, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, ale H.G.nr.611/2008 privind normele de organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

Art.10(1) Numirea în funcţiile publice pentru care se organizează concurs, se

face prin dispoziţia Primarului.

Dispoziţia Primarului are formă scrisă şi va conţine temeiul legal al numirii

numele funcţionarului public, denumirea funcţiei publice, data la care urmează să exercite funcţia publică, drepturile salariale, precum şi locul de desfăşurare a activităţii.

Fişa postului aferentă funcţiei publice se anexează la actul administrativ de

numire, iar o copie se înmânează funcţionarului public.

La intrarea în corpul funcţionarilor publici, funcţionarul public depune

jurământul de credinţă în termen de 3 zile de la emiterea actului de numire în funcţia publică definitivă.

(2) Jurământul are următoarea formulă: „Jur să respect Constituţia, drepturile

şi libertăţile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării, să îndeplinesc conştiincios îndatoririle ce îmi revin în funcţia publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional şi să respect normele de conduită profesională şi civică. Aşa să-mi ajute Dumnezeu". Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase.

(3) Refuzul depunerii jurământului prevăzut la alineatul (1) se consemnează în scris şi atrage revocarea actului administrativ de numire în funcţia publică.

Art.11Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale

funcţionarilor publici se face în conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999

privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2.2 ANGAJAREA CU CONTRACT DE MUNCĂ

Art.12Posturile specifice personalului contractual care se scot la concurs,

condiţiile de ocupare, data, ora şi locul concursului vor fi făcute publice, prin

comunicare la AJOFM Brăila, prin afişare la sediul instituţiei sau pe site-ul acesteia, cu cel puţin 30 zile înaintea datei susţinerii concursului, prin intermediul presei locale, sau alte forme suplimentare de publicitate.

Art.13.Angajarea se va face in condiţiile stabilite de lege, numai în baza

aptitudinilor şi competenţei profesionale, în limita posturilor disponibile, vacante sau nou înfiinţate. Procedura de angajare prin concurs se va face fără discriminări pe criterii politice, etnice, sex , confesionale şi stare materială.

Art.14(1) Încadrarea în muncă a personalului contractual se face prin

încheierea unui contract individual de muncă, redactat în 2 exemplare, din care unul va fi înmânat noului angajat. Contractul individual de muncă se modifică prin act adiţional ori de câte ori intervin schimbări în clauzele acestuia.

Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată, prin

excepţie acesta poate fi încheiat pe durată determinată, în condiţiile prevăzute de Codul muncii, republicat în 2011.

(2) Contractul individual de muncă va cuprinde cel puţin următoarele

elemente, care se vor regăsi în informarea prezentată persoanei selectate în vederea angajării:

a) identitatea părţilor;

b) locul de muncă, (locul de muncă sau în lipsa unui loc de muncă fix,

posibilitatea salariatului să muncească în diferite locuri);

c) sediul instituţiei sau după caz domiciliul angajatorului;

d) funcţia/ocupaţia, conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor sau alte acte

normative, fişa postului cu specificarea atribuţiilor postului;

e) riscurile specifice postului;

f) data de la care contractul produce efecte,

g) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract

de muncă temporară, durata acestora;

h) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;

i) condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata

acestuia;

j) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum

şi periodicitatea plăţii salariului;

k) durata normală a muncii, exprimată în ore / zi şi ore / săptămână;

1) durata perioadei de probă sau a stagiului;

m) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de

muncă ale salariatului;

(3) În afara clauzelor generale prevăzute la al. (2), între părţi pot fi negociate

şi cuprinse în contractul individual de muncă şi alte clauze specifice. Sunt

considerate clauze specifice, fără ca enumerarea să fie limitativă:

-clauza cu privire la formarea profesională;

-clauza de neconcurenţă;

-clauza de mobilitate;

-clauza de confidenţialitate.

Art.15O persoană poate fi angajată numai în baza unui certificat care

constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci.

Art.16(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea

contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.

(2)Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice.

(3) Pe durata perioadei de probă salariatul se bucură de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, precum şi în contractul individual de muncă.

Art.17(1) Pe durata executării unui contract individual de muncă nu poate fi

stabilită decât o singură perioadă de probă.

(2) Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă contractul individual de

muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz la iniţiativa uneia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia.

(3) Perioada de probă constituie vechime în muncă.

Art.18(1) Deoarece raporturile de muncă ale salariaţilor Primăriei

Municipiului Brăila au la bază un contract individual de muncă, modificarea

acestuia nu poate fi făcută decât în condiţiile legii.

(2) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul

părţilor. Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente :

a) durata contractului;

b) locul muncii;

c) felul muncii;

d) condiţiile de muncă:

e) salariul;

f) timpul de muncă şi timpul de odihnă.

(3) Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin

delegarea sau detaşarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în

contractul de muncă.

(4) Prin excepţie, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă

este posibilă numai în cazurile şi în condiţiile precizate în Codul Muncii.


2.3CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂŞI RAPORTURI DE

SERVICIU PE PERIOADĂ DETERMINATĂ

ART.19Angajatorii au posibilitatea de a angaja persoane cu contract

individual de muncă pe durată determinată numai în următoarele cazuri:

a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu

excepţia situaţiei în care acel salariat participă la grevă;

b) creşterea şi/sau modificarea temporară a structurii activităţii angajatorului;

c) desfăşurarea unor activităţi cu caracter sezonier;

d) în situaţia în care este încheiat în temeiul unor dispoziţii legale emise cu

scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă;

e) angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angajării,

îndeplineşte condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă;

f) ocuparea unei funcţii eligibile în cadrul organizaţiilor sindicale, patronale

sau al organizaţiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;

g) angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu

salariul;

h) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfăşurarea unor lucrări, proiecte sau programe.

Art.20(1) Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi

prelungit, peste termenul iniţial, cu acordul scris al părţilor, pentru perioada

realizării unui proiect, program sau unei lucrări. Se poate încheia cel mult 3

contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, ce nu pot avea o durată mai mare de 12 luni fiecare, deci în total nu se poate încheia pentru o perioadă mai mare de maxim 36 de luni.

(2) În cazul în care contractul individual de muncă pe durată determinată este

încheiat pentru a înlocui un salariat al cărui contract individual de muncă este

suspendat, durata contractului va expira la momentul încetării motivelor ce au

determinat suspendarea contractului individual de muncă al salariatului titular.

Art.21Raporturile de serviciu se exercită pe perioadă nedeterminată, dar

excepţie de la această prevedere, funcţiile publice de execuţie temporar vacante pe o perioadă de cel puţin o lună pot fi ocupate pe perioadă determinată, astfel:

a) prin redistribuirea funcţionarilor publici din corpul de rezervă care îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice respective;

b) prin numire pe perioadă determinată, prin concurs în condiţiile legii, în situaţia în care în corpul de rezervă nu există funcţionari publici care să îndeplinească cerinţele specifice pentru a fi redistribuiţi în conformitate cu dispoziţiile prevăzute la lit. a). Persoana numită în aceste condiţii dobândeşte calitatea de funcţionar public numai pe această perioadă şi nu beneficiază la încetarea raportului de serviciu de dreptul de a intra în corpul de rezervă al funcţionarilor publici.

2.4 DISPOZIŢII COMUNE CELOR DOUĂ CATEGORII DE RAPORTURI JURIDICE

Art.22Fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa un registru general de

evidenţăal salariaţilor, întocmirea acestuia şi înregistrarea lui se stabilesc prin Hotărâre de Guvern 500/2011).


 Descarca integral ROI Primaria Braila


Asteaptam comentariile si sugestiile dvs. pe Facebook dar si comentarii libere fara cont.

 

Din aceeasi categorie

 

Adauga un comentariu pe facebook

 

 

Comentarii (0)


 

Stiri Braila de ultima ora

Fara condamnati la alegerile locale si parlamentare

Cetatenii condamnati definitiv la pedepse privative de libertate pentru infractiuni savarsite cu intentie sa nu mai poata fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera Deputatilor, in Senat si in functia de Presedinte al Romaniei [ descarca... ]

 

Seara Menestrelilor la Casa Goanga

Casa de Cultură a Municipiului Brăila vă invită, sâmbătă, 7 noiembrie 2015, de la ora 17:00, la „Seara Menestrelilor” - un recital de muzică şi poezie barocă şi renascentistă oferit de grupul Anonym Consort. [ descarca... ]

 
          

     

    Modele
    ForumBraila.ro: site care prezinta online stiri, informatii si evenimente din viata judetului Braila. Vei gasi adrese utile si date de contact ale firmelor, scolilor, liceelor, gradinitelor si institutiilor publice din Braila, stiri despre prognoza meteo pe urmatoarele zile in judetul nostru, poze, harti si prezentari detaliate despre obiectivele turistice, istorice sau personalitatile Brailei.